Podstawa programowa:

4.8. Uczeń szkicuje wykres funkcji kwadratowej, korzystając z jej wzoru;

4.9. Uczeń wyznacza wzór funkcji kwadratowej na podstawie pewnych informacji o tej funkcji lub o jej wykresie;

4.10. Uczeń interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej, w postaci ogólnej i w postaci iloczynowej (o ile istnieje);

4.11. Uczeń wyznacza wartość najmniejszą i wartość największą funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym;

Podstawa programowa:

4.2. Uczeń oblicza ze wzoru wartość funkcji dla danego argumentu. Posługuje się poznanymi metodami rozwiązywania równań do obliczenia, dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje daną wartość;

4.5. Uczeń rysuje wykres funkcji liniowej, korzystając z jej wzoru;

4.6. Uczeń wyznacza wzór funkcji liniowej na podstawie informacji o funkcji lub o jej wykresie;

4.7. Uczeń interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji liniowej;

Autor: Szymon Kaźmierowski     facebook  Facebook      poczta  matma.dla.lo@gmail.com